TÜİK İzin Yönergesi İçin Başvurumuz

Başvuruda, Türkiye İstatistik Kurumu personelinin kullanmakta olduğu izinler hakkında yürürlüğe konulan yönergedeki hukuka aykırılığın giderilmesini talep ettik.

Genel Başkan Ayhan Çivi tarafından yapılan yazılı başvuruda, yönergede yer alan “Zorunlu hallerde, kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir. İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür.” hükmünün yürürlükten kaldırılmasını talep ettik.
Başvuruda şu görüşlere yer verildi;

“Türkiye İstatistik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kadrolu ve geçici personelin ilgili mevzuat uyarınca belirlenen izin haklarının kullanılmasına ilişkin olarak yürürlüğe konulan Türkiye İstatistik Kurumu Personeli İzin Yönergesinin idari izinlere ilişkin 26 ncı maddesinde;

“Zorunlu hallerde, kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir. İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür.” hükmünü içermektedir.

Yönergenin dayanağını oluşturan 657 sayılı Yasanın Mazeret İznini düzenleyen 104 üncü maddesinin (Ç ) bendinde;

“Yukarda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında, diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi amirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir.

Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.

Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulanmaz.

Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz. “

Denilmek suretiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün mazeret izin verilebileceği hükme bağlanmış olup, Yasa’da saatlik izinlerin yıllık izinlerden düşülmesi şeklinde bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, yönergenin 26 ncı maddesinin yürürlükten kaldırılmasını 4688 sayılı Yasanın 19/f maddesine göre sendika üyelerimiz adına göre talep ederiz."
Eklenme : 10 Mart 2014
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26