Adalet Bakanlığından Fazla Mesai Ücreti Talebimiz

Haksen Konfederasyonu tarafından Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e gönderilen mektupta, adalet personelinin fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi talep edildi.

Genel Başkan Ayhan Çivi ve Genel Koordinatör Hanifi Gökçek imzasıyla gönderilen mektupta;

"3717 sayılı Kanunun 2/A maddesinde yer alan, "Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (ceza ve infaz kurumları hariç) ile Türkiye Adalet Akademisi kadrolarında, sözleşmeli personel dâhil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan personele, ayda elli saati aşmayacak şekilde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında, Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma yaptırılacak gün ve saatler ile çalışma mahalli gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek saat başı ödeme miktarı ve ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkemelerde ve Yüksek Seçim Kurulunda ise Başkanları tarafından tespit edilir. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaz." hükmü gereğince Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına fazla mesai ödemesi yapılırken, 666 sayılı KHK'nın 1'inci maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen EK 12'nci maddesinin 2'nci fıkrasının (m) bendi uyarınca; 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun fazla çalışma ücretine ilişkin 2/A maddesi 31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte 666 sayılı KHK'nın 2'nci maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 15'inci maddenin (a) fıkrasında ise yürürlükten kaldırılan hükümlerin 31/12/2012 tarihine kadar uygulanmasına devam olunacağı belirtilmiştir.
Ancak, Anayasa Mahkemesi'nin 27.12.2012 tarih ve E:2011/139, K:2012/205 sayılı kararı ile 666 sayılı KHK'nın 2'nci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 11'inci ve Geçici 15'inci maddelerinin de 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı ve Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.
Hukuka aykırılığı Anayasa Mahkemesince tespit edilen bir yasal düzenleme sonucu Adalet Bakanlığı personeline 10 aydan beri fazla çalışma ücreti ödenememiştir.
Yargıdaki iş yoğunluğu artarak devam etmekte olup yargı personeli de mesai saati gözetmeksizin ve herhangi bir fazla çalışma ücreti de almadan görevini yerine getirmenin gayreti içerisindedir.
Bu nedenle, personelin mağduriyetinin giderilmesi için yürürlükten kaldırılan 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesinin yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasını arz ve talep ederiz." denildi.
Eklenme : 01 Kasım 2013
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26