Sözleşmeli personel hakkında başvurumuz

4/C statüsünde çalışırken 2 Nisan 2018 itibariyle 4/B statüsüne geçişi yapılan personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin bazı konuların açıklığa kavuşturulması için Devlet Personel Başkanlığına yazılı başvuru yapılmıştır.

Başvuruda;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre çalışırken, 657 sayılı Yasanın geçici 43 üncü maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkı olan personelin (yazımızda anılan personel olarak yer verilmiştir) mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak;

1-2018 yılının Ocak-Şubat-Mart aylarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre çalışarak hak ettikleri 6 günlük yıllık izinlerini kullanıp kullanamayacaklarının,

2-6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde-1’deki;
Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır.
Hükmüne göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre çalışırken doğum yapan ve halen süt iznini kullanmakta olan anılan personelin ilgili madde gereğince sözleşmesini fesih hakkının olup/olmadığının,

3-Halen 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesinde dikkate alınan hizmet sürelerinin, anılan personelin ücret hesabı için de uygulanıp/ uygulanmayacağının,

4-29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine eklenen (F) fıkrasında;
“Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır… Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır.
Söz konusu hükümlerin anılan personeli kapsayıp/kapsamadığının,

5-Anılan personelin her mali yılda yeniden hizmet sözleşmesi imzalama zorunluluğunun olup/olmadığının,

6-Anılan personelin hizmet sözleşmesinin iş sonu tazminatına hak kazanacak şekilde tek taraflı olarak feshine ilişkin şartların,

Konfederasyonumuza bildirilmesi talep edilmiştir.
Eklenme : 17 Nisan 2018
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26