Türkiye İstatistik Kurumundaki Ali Cengiz Oyunununa Dava Açtık

Türkiye İstatistik Kurumunda 2014 yılında 4/C personel çalıştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının bazı maddelerinin iptali için Danıştay’a dava açılmıştır.
Büro Hak-Sen üyeleri adına Danıştay 11.Dairesinde 2014/936 Esas numarası ile açılan davada iptali istenen konular şunlardır.
1-YASADAKİ EK ÖDEMENİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ADI ALTINDA ÖDENMESİ
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 49’ uncu maddesinin üçüncü fıkrasında;
“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak geçici personele, ayrıca en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %20’si oranında ödeme yapılır ve bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.”

Denilmek suretiyle Türkiye İstatistik Kurumunda görev yapan 4/C personele en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %20’si oranına karşılık gelen tutarda 146 TL ödeme yapılmaktadır.

Ancak, bu yapılan ödeme fazladan bir ödeme olmayıp, bu şekilde TÜİK’de görev yapan 4/C personel ile Özelleştirme nedeniyle nakledilen 4/C personelin ücretleri eşitlenmektedir.
Bu duruma rağmen, TÜİK yönetimi yapılan 146 TL ödemeyi Fazla Çalışma Ücreti olarak göstermekte ve fiilen yapılan fazla çalışmalara karşılık ödendiğini iddia etmektedir.

Hatta bu konu Bakanlar Kurulu kararının “Ücretlere” ilişkin 4 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrasında;
“Geçici personele, 5429 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tutarda fazla çalışma ücreti ödenir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Ödenen bu ücret günlük normal çalışma saatlerini aşan süreler için yapılan günlük fiili fazla çalışmanın da karşılığıdır.”

İbaresi konulmak suretiyle, Yasa’ya göre zaten ödenmesi zorunlu olan 146 TL ödeme, Bakanlar Kurulu kararı ile Yasa’da adı geçmeyen Fazla Çalışma ücretine dönüştürülmüştür.

Bu şekilde 4/C personele ayrıca bir Fazla Çalışma Ücreti ödenmesinin de güya tedbiri alınmıştır.
Bakanlar Kurulu kararındaki bu ibarenin iptali istenmiştir.

2-SÖZLEŞMENİN SONA ERECEĞİ HALLERİN İPTALİ

Bakanlar Kurulu kararının “Sözleşmenin sona ereceği” halleri düzenleyen 8 inci maddesinin iptali istenmiştir.

657 sayılı Yasanın ilgili hükümlerine göre disiplin cezası verilmek suretiyle 4/C personelin sözleşmelerinin fesih işlemlerine karşı açtığımız davalarda mahkemeler, “bir suça iki ceza verilmez” gerekçesiyle lehimize kararlar vermiştir.

TÜİK yönetimi bu defa, 657 sayılı Yasa’daki Disiplin Hükümlerini Bakanlar Kurulu kararına koydurmak suretiyle, işten çıkarmalarına gerekçe yapmıştır.

Son olarak TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünde olduğu gibi, 4/C olarak görev yapan 17 personeli bu gerekçeyle işten çıkarmıştır. Bunu yaparken de, sadece savunmalarını almış ve kararlara itiraz hakkı dahi tanımamıştır.

Sonuç olarak, 657 sayılı Yasa’ya tabi olan 4/C personelin ayrı bir Disiplin Kuralına tabi olması söz konusu olamaz. Disiplin cezası, memuriyetten çıkarma hariç tamamen ıslah edici bir cezadır. Ancak, hukuk tanımaz TÜİK yönetimi, bunu da personelin aleyhine kullanmak için elinden geleni yapmaktadır.

3- AYLIK 2 GÜN İZİN KONUSU

Bakanlar Kurulu kararının izinler konusunu düzenleyen 10 uncu maddesinin (a) fıkrasındaki “Geçici personele çalıştıkları her ay için 2 gün ücretli izin verilebilir.” İbaresinin iptali istenmiştir.
Zira, personel sözleşmesini yıl başında imzalamak suretiyle iş akdini yapmaktadır. Yıllık izin hakkının da bununla birlikte kazanılması gerekmektedir. Sanki her ay sözleşme yenileniyormuş gibi bir uygulama hukuka aykırıdır.
Eklenme : 24 Nisan 2014

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26